Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Montes Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, NIP: 525-26-62-625, KRS 0000623172, email: biuro@montes-services.pl. Obowiązki ADO wykonuje Prezes Zarządu.

 1. Cele przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • realizacji umowy (np. Najmu, Sprzedaży) oraz przez okres niezbędny do jej wykonania
 • zawierania i wykonywania umów towarzyszących, w tym obsługi zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, czyli: udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO ? wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem
 • udzielania wszelkich informacji związanych z obsługą marketingową, nawiązania kontaktu handlowego, prowadzenia korespondencji
 • umówienia się na spotkanie dotyczące świadczonych usług i oferowanych produktów
 1. Odbiorcy

W celu realizacji ww. celów Administratorzy mogą przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: prawnikom, notariuszom, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzenia audytów. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

 1. Brak obowiązku podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować, brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy lub celów zawartych w treści zgody.

 1. Czas przetwarzania i przechowywania Państwa danych:
 • przez okres niezbędny do przez okres niezbędny do realizacji celów, realizacji Umów, wykonywania obowiązków prawnych do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c ? do dnia wniesienia sprzeciwu.
 • w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji
 1. Prawa przysługujące

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz gdy stwierdzone będzie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru PUODO.

 1. Bezpieczeństwo

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

 1. Dane kontaktowe Administratora

Aby skontaktować się z administratorem danych proszę użyć adresu email:

biuro@montes-services.pl